226 5 231095

Salina Praid / Parajdi sóbánya / Praid mine