262 2 209733

From CellMapper Wiki
Revision as of 17:43, 11 September 2022 by Sveniano (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Hier sendet Vodafone mit MB07 (LTE B28 / NR28), MB08 (LTE B20), MB09 (GSM900), MB18 4x4 MiMo (LTE B3 / NR3) und MB21 4x4 MiMo (LTE B1). Anbindung per LWL. Antennen nicht sichtbar, da diese im Kirchturm versteckt sind.